Projectes ICT

Projectes ICT
Serveis  >  Projectes ICT

Una ICT és una infraestructura de qualitat en els edificis que proporciona als ciutadans l’accés als actuals serveis de comunicacions, garantint la lliure competència i la seguretat de les comunicacions.


Oferim l'elaboració del projecte de ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions), segons R.D. 401/2003 de 4 Abril com a reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis, visat pel col·legi oficial d’enginyers tècnics de telecomunicació.

Si ho desitgen, portem la direcció d'obra associada al projecte de ICT i en els casos en que la normativa vigent així ho exigeix, certifiquem la correcta execució de la instal·lació.

També ens encarreguem de la tramitació administrativa de tota la documentació relacionada amb l'instal·lació de telecomunicacions, presentant a la Secreteraria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, el projecte visat, l'acta de replanteig, certificats, butlletins i protocols de proves per l'obtenció del Certificat de Telecomunicacions emès per la Secretaria de Telecomunicacions,a fi de poder-lo presentar a l'ajuntament i obtenir la llicència de primera ocupació.


On s’aplica?

  • Construccions de més d’un habitatge o local que s’hagin d’acollir al règim de propietat horitzontal
  • Edificis destinats al lloguer per un termini superior a un any
  • Quan es realitzi una rehabilitació integral
  • Tots els edificis pels quals s’hagin acabat després de l’1 de novembre de 1998.

En particular:

  • Edificis de nova construcció,en què el reglament ICT és d’obligat compliment per promotors/constructors.
  • En el cas de rehabilitació integral d’un edifici.
  • Edificis ja construïts en que la comunitat de propietaris decideix la instal·lació de una ICT.
  • Edificis ja construïts en que el número d’antenes individuals sigui superior a un terç al numero de vivendes i locals.
  • Edificis ja construïts en que l’administració competent consideri perillosa o antiestètica la col·locació d’antenes individuals


Tornar a "Serveis"