Direcció d

Direcció d'obra ICT
Serveis  >  Direcció d'obra ICT

Realitzem la direcció d’obra ICT associada al projecte d’infraestructura comuna de telecomunicacions(ICT).


Perquè la direcció d’obra ICT?

El Reial Decret 401/2003,del 4 de Abril, regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions, i desenvolupat per l’ordre ministerial del 14 de Maig de 2003, defineix la figura del director d’obra en una infraestructura comuna de telecomunicacions, regulant els requisits i obligacions que ha de complir.


El director d’obra en matèria de telecomunicacions és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra de la ICT en els aspectes tècnics, conforme amb el projecte tècnic de la mateixa, la llicència d’edificació i demés autoritzacions preceptives i les condicions de contracte, amb l’objecte d’assegurar la correcta implementació del projecte ICT.

El director d’obra haurà de ser un professional amb la titulació d’enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions.


Les obligacions del director d’obra són les següents:

• Resoldre les contingències que es produeixin durant la instal·lació i consignar en el Llibre d’ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.

• Elaborar i subscriure, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions del projecte ICT que vinguin exigides per la marxa de l’obra o altres raons, bé elaborant un nou projecte tècnic modificat o com annexos , per a lliurar-les al promotor amb els visats preceptius.

• Subscriure el Certificat de Fi d’obra , i els protocols de proves que siguin d’aplicació, amb els visats preceptius.


Tornar a "Serveis"