PICT
Llicències d

Llicències d'activitats i permisos municipals

Realitzem la documentació necessària perquè vostè pugui dur a terme la seva activitat al lloc seleccionat. Ens encarreguem de tots els tràmits que requereixen els ajuntaments i organismes competents, i quan és necessari, certifiquem que el seu establiment és apte i compleix amb la normativa ambiental i sectorial segons les instal·lacions executades en el seu establiment que complementin la seva activitat. 

Aquesta normativa és la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la qual es defineixen els tipus d'activitats i es la normativa base d'on deriven les altres normatives sectorials relacionades amb les activitats.

Aquesta llei classifica les activitats als segons el seu impacte ambiental:


Annex I(És necessari l'obtenció de l'autorització ambiental) 

Annex II (És necessari l'obtenció de la llicència ambiental) 

Annex III( Sotmès al règim de comunicació)

Activitats innòcues(sense incidència ambiental) (Sotmès al règim de comunicació)


La majoria de les activitats realitzades al nucli urbà es classifiquen com a annex III o innòcues. L'esmentada classificació assegura que l'activitat es pugui dur a terme en qualsevol ubicació dins del nucli urbà, si bé molts ajuntaments tenen la seva pròpia regularització.

Les restants, classificades com annex I o annex II, acostumen a desenvolupar-se en polígons o sòls industrials.


Li oferim el millor servei per a l'execució legal de la seva activitat i poder obtenir així els permisos necessaris, oferint-li:

•  La redacció del projecte tècnic d'activitat visat per el corresponent col·legi professional

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic d'activitat

•  Elaborem el certificat final tècnic, visat pel col·legi professional corresponent

•  Tramitació de la llicència en l'ajuntament fins a l'aprovació de la mateixa.

•  Gestió contínua amb l'ajuntament de l'expedient vinculat a l'activitat, donant resposta als informes, fins a l'aprovació del mateix, per d'aquesta manera obtenir la llicència i permisos necessaris.


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.

Tornar a "Serveis"