Projectes prevenció i lluita  contra Incendis

Projectes prevenció i lluita contra Incendis
Serveis  >  Projectes prevenció i lluita contra Incendis

Realitzem projectes i estudis contra incendis PER QUALSEVOL tipus d'edifici (industrial, de vivendes, comercial, sanitari....), establiment o local, dissenyant els elements tant de protecció passiva com activa, així com la seguretat estructural del edifici davant el risc d'incendi i calculem la càrrega de foc associada al edifici, establiment o local, per tal d'incloure les proteccions necessàries tal com exigeix la normativa vigent( RSCIEI, CTE-DB-SI, RIPCI....)


També incloem els recorreguts d'evacuació, instal·lacions de senyalització i enllumenat d'evacuació.

Instal·lacions i manteniments d'aparells contra incendis


Els aparells, equipaments, sistemes i components de protecció contra incendis han de ser instal·lats per empreses inscrites en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis (RECI), a més del Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC).


Li oferim un òptim servei per legalització de la seves instal·lacions contra incendis, oferint-li:

•  L'elaboració del projecte contra incendis.

•  Elaboració de plans d'emergència i evacuació

•  La realització de petició d'ofertes a instal·ladors autoritzats al RECI

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic

•  Elaborem, en els casos necessaris, el certificat final tècnic visat pel col·legi professional

•  Gestionem durant l'execució, controls de qualitat, terminis i els pressupostos derivats de l'execució.

Tornar a "Serveis"