Llicències d'activitats i permisos municipals

Llicències d'activitats i permisos municipals

Realitzem la documentació necessària perquè vostè pugui dur a terme la seva activitat al lloc seleccionat. Ens encarreguem de tots els tràmits que requereixen els ajuntaments i organismes competents, i quan és necessari, certifiquem que el seu establiment és apte i compleix amb la normativa ambiental i sectorial segons les instal·lacions executades en el seu establiment que complementin la seva activitat. 

Aquesta normativa és la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la qual es defineixen els tipus d'activitats i es la normativa base d'on deriven les altres normatives sectorials relacionades amb les activitats.

Aquesta llei classifica les activitats als segons el seu impacte ambiental:


Annex I (És necessari l'obtenció de l'autorització ambiental) 

Annex II (És necessari l'obtenció de la llicència ambiental) 

Annex III ( Sotmès al règim de comunicació)

Activitats innòcues (sense incidència ambiental) (Sotmès al règim de comunicació)


La majoria de les activitats realitzades al nucli urbà es classifiquen com a annex III o innòcues. L'esmentada classificació assegura que l'activitat es pugui dur a terme en qualsevol ubicació dins del nucli urbà, si bé molts ajuntaments tenen la seva pròpia regularització.

Les restants, classificades com annex I o annex II, acostumen a desenvolupar-se en polígons o sòls industrials.


Li oferim el millor servei per a l'execució legal de la seva activitat i poder obtenir així els permisos necessaris, oferint-li:

•  La redacció del projecte tècnic d'activitat visat pel corresponent col·legi professional

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic d'activitat

•  Elaborem el certificat final tècnic, visat pel col·legi professional corresponent

•  Tramitació de la llicència en l'ajuntament fins a l'aprovació de la mateixa.

•  Gestió contínua amb l'ajuntament de l'expedient vinculat a l'activitat, donant resposta als informes, fins a l'aprovació del mateix, per aquesta manera obtenir la llicència i permisos necessaris.


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.