Mesures acústiques i projectes d'aïllament acústic

Mesures acústiques i projectes d'aïllament acústic

Els nostres projectes, mesuraments "in situ", dictàmens i certificacions es caracteritzen per l'aplicació d'avançada tecnologia, (tant en programari com en eines de mesura), aplicades en l'enginyeria acústica, per a l'optimització tant econòmica com tècnica en l'elecció de materials d'aïllament acústic, i juntament amb els coneixements tècnics necessaris podem aportar, a cada client, la solució acústica més ajustada a les seves necessitats.


Oferim els següents serveis:


Mesuraments i projectes d'aïllament acústic

A partir d'uns mesuraments realitzats "in situ" per a la verificació del compliment de les exigències d'aïllament acústic a soroll aeri (segons UNE ISO 140-4 i UNE ISO 140-5), així com de la limitació del temps de reverberació (segons UNE ISO 3382), elaborarem el projecte d'aïllament d'emissions acústiques, per a facilitar l'obtenció de la llicència municipal per a noves activitats. Assegurem així doncs, el compliment de la la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i ordenances municipals aplicables en matèria de protecció acústica, amb la finalitat d'evitar problemes amb l'administració en el procés de la tramitació de la llicència d'activitat.


Projectes d’aïllament acústic segons CTE-DB-HR. Disseny, càlculs d'aïllament acústic i temps de reverberació, així com la proposta de solucions constructives òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents a l'aïllament al soroll aeri i al soroll d'impacte, temps de reverberació, així com en l'àmbit de vibracions produïdes per les instal·lacions i la maquinària.


Projectes d'acondicionament acústic segons CTE-DB-HR. Proposta de les solucions constructives òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents al temps de reverberació de cada estança o recinte.


Dictàmens i Certificacions acústiques

Elaborem dictàmens i certificats de nivells d'immissió i/o aïllament, produïts per les activitats, maquinària,etc. en l'emplaçament d'estudi.

Elaborem dictàmens i certificats de nivells d'emissió generats per activitats, maquinària, etc. en l'emplaçament d'estudi.

Pel que fa al CTE-DB-HR, mesurem "in situ" (i sempre segons la metodologia indicada en l'UNE- ISO 140-4,5, l'aïllament acústic al soroll aeri) i certifiquem els valors obtinguts d'aïllament acústic mesurats en cada recinte objecte d'estudi.