Projectes Elèctrics de baixa tensió

Projectes Elèctrics de baixa tensió

Realitzem el projecte elèctric de baixa tensió per la legalització de la instal·lació elèctrica per:

  • Locals de pública concurrència
  • Bars, cafeteries, gimnasos...
  • Restaurants, hotels
  • Naus industrials (sempre i quan la potencia instal·lada sigui superior a 20Kw)
  • Edificis de vivendes
  • Enllumenat públic exterior
  • Qualsevol cas en què la legislació (R.E.B.T) així ho exigeixi


Sempre segons el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE 224, de 18 de setembre de 2002).

Generalment, el 90 % d'aquestes activitats estan classificades com “locals de pública concurrència” al Reglament Electrotècnic. Per legalitzar la instal·lació elèctrica necessita un projecte tècnic elèctric, un instal·lador autoritzat (butlletí) i contractar la realització d'inspecció elèctrica a una EIC (Entitat d'inspecció i Control). En aquesta inspecció es verifica l'estricte compliment del reglament, i, per tant, l'ha de dissenyar un expert en la matèria, i especialment, que conegui la instrucció tècnica sobre locals de pública concurrència.


Li oferim per tant:

•  La redacció del projecte elèctric visat pel corresponent col·legi professional

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte elèctric.

•  Elaborem el certificat d'acabament de direcció d'obra de la instal·lació elèctrica, visat pel col·legi professional corresponent

•  Preparem tota la documentació administrativa necessària per a la legalització de la instal·lació elèctrica

•  També ens encarreguem de tramitar tota la documentació administrativa davant dels organismes competents: EIC's, ajuntament, punts de servei...


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.