Inici > Serveis > Projectes d'energia solar tèrmica per A.C.S

PROJECTES D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA(A.C.S)

L'energia solar tèrmica consisteix en l´aprofitament directe, en forma d´escalfament o energia calorífica, de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada bàsicament per un camp de col·lectors solars, un conjunt de canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d'aigua.

Entre les aplicacions més habituals trobem:

 • Producció d'aigua calenta sanitària A.C.S
 • Climatització de piscines
 • Calefacció

L'aprofitament de l'energia solar és un camp en contínua expansió, especialment des de l'entrada en vigor del CTE el qual obliga a disposar d'instal·lacions d'energia solar tèrmica en els edificis de nova construcció.

Aprofitant els nostres amplis coneixaments i experiència en la matèria volem oferint-li els següents serveis:

 • Avantprojecte:
  • Càlculs del nº de captadors i acumuladores necessaris.
  • Estudi de la viabilitat tècnica del projecte.
  • Proposta i solucions de la tecnologia idònia del captador que més s'ajusta al client.
  • Estudi del compliment de totes les normatives d'aplicació (estatals, autonòmiques i ordenances municipals).
 • Projecte bàsic.
 • Projecte executiu.
 • Tramitació de subvencions.
 • Direcció de les obres necessàries associades al projecte tècnic.