Arquitectures

Arquitectures

PICT proporciona serveis integrals per arquitectes i despatxos d’arquitectura, en matèria de d'enginyeria, durant tot el cicle de vida del projecte arquitectònic, per obtenir una perfecta coordinació amb tots els agents implicats en l’execució de l’obra. 


Oferim els següents serveis:

 • Redacció de projectes d'enginyeria, especialment d'instal·lacions, per edificis plurifamiliars o adossats, i també legalitzacions d'aparcaments per edificis d’ús residencial o no, i sempre de forma coordinada amb tots els agents implicats amb l’obra.
 • Projectes d'Infraestructura Comuna de Telecomunicacions(ICT)
 • Projectes de legalització instal·lació elèctrica garatge (obligatori si disposa de ventilació forçada o si disposa de més de 5 places)
 • Projecte elèctric per edificis de habitatges, incloent-hi locals o oficines i serveis comuns (Si la potencia P>=100 Kw)
 • Projectes bàsics i executius d'energia solar tèrmica per A.C.S(Aigua Calenta Sanitària).
 • Projectes per la legalització de l'activitat d'aparcament.
 • Projectes de climatització i calefacció segons R.I.T.E (Si P>=70 kw tèrmics)
 • Direcció d’obra de cada projecte associat, control de qualitat y certificació final obra.
 • Projectes d'aïllament acústic segons CTE-DB-HR.
 • Disseny, càlculs d'aïllament acústic al soroll aeri i d'impacte, temps de reverberació, així com la proposta de solucions constructives òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents a l'aïllament al soroll aeri i al soroll d'impacte, temps de reverberació, així com en l'àmbit de vibracions produïdes per les instal·lacions i la maquinària.
 • Calculem i dissenyem tant per l'opció simplificada com la general.
 • Redacció de les fitxes justificatives
 • Mesuraments “in situ” per a la verificació del compliment de la normativa per l'aïllament acústic a soroll aeri (realitzades segons UNE EN ISO 140-4 i UNE EN ISO 140-5), així com de la limitació del temps de reverberació (segons UNE EN ISO 3382).
 • Informes i certificacions dels resultats de mesures
 • Projectes d'acondicionament acústic segons CTE-DB-HR. Proposta de les solucions constructives (revestiments i acabats) òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents al temps de reverberació de cada estança.
 • Plans i Estudis de Seguretat i salut en obres
 • Integració de les noves tecnologies en les solucions arquitectòniques.
 • Assessorament personalitzat de les diferents alternatives, segons la naturalesa de la instal·lació, que són obligatoris de projectar i els que poden incorporar-se en l’edificació per oferir un valor afegit d'aquesta.


Des de PICT volem establir convenis de col·laboració amb el seu despatx d’arquitectura, per poder-li proporcionar:

 • Obtenir un tracte personalitzat.
 • Perfecta coordinació entre agents implicats en l'obra.
 • Servei de consultoria tecnològica.
 • Col·laboració continua.