Promotors i constructors

Promotors i constructors

PICT ofereix la gestió integral a promotors i constructors en matèria d'enginyeria i legalitzacions d'instal·lacions, actuant com un únic punt de contacte durant tot el cicle de la promoció, per tal de oferir-li:

• Assessorament personalitzat.

• Redacció del projecte tècnic associat a cada instal·lació o legalització 

• Selecció i Avaluació de Proveïdors. 

• Direcció d’obra, control de qualitat, tramitacions davant l'administració i Certificació Tècnica de cada instal·lació


 A PICT estudiem cada cas i assessorem els nostres clients sobre la solució més adequada al seu projecte oferint els següents serveis:

 • Redacció de projectes d'enginyeria, especialment d'instal·lacions, per edificis plurifamiliars o habitatges, així com legalitzacions d'aparcaments per edificis d'ús residencial o no, i sempre de forma coordinada amb tots els agents implicats en l'obra. Projectes de Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)
 • Projectes de legalització instal·lació elèctrica garatge(obligatori si disposa de ventilació forçada o si disposa de més de 5 places)
 • Projecte elèctric per edificis d'habitatges, incloent-hi locals o oficines i serveis comuns (Si la potencia P>=100 Kw)
 • Projectes bàsics i executius d'energia solar tèrmica per A.C.S(Aigua Calenta Sanitària).
 • Projectes per la legalització de l'activitat d'aparcament.
 • Projectes de climatització i calefacció segons R.I.T.E (Si P>=70 kw tèrmics)
 • Direcció d'obra del projecte associat, control de qualitat y certificació final obra.
 • Projectes d'aïllament acústic segons CTE-DB-HR. Proposta de solucions constructives òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents a l'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impacte entre recintes adjacents, així com en l'àmbit de vibracions produïdes per les instal·lacions.
 • Projectes de condicionament acústic segons CTE-DB-HR. Proposta de les solucions constructives òptimes per al compliment de les exigències definides en el DB-HR referents al temps de reverberació de cada estança.
 • Plans i Estudis de Seguretat i Salut en obres.
 • Projectes Bàsics i Executius de construcció de naus industrials
 • Assessorament personalitzat de les diferents alternatives, segons la naturalesa de la instal·lació, que són obligatoris de projectar i els que poden incorporar-se en l'edificació per oferir un valor afegit d'aquesta.
 • Mesuraments “in situ” per a la verificació del compliment de les exigències d'aïllament acústic a soroll aeri (segons UNE EN ISO 140-4 i UNE EN ISO 140-5), així com de la limitació del temps de reverberació (segons UNE EN ISO 3382).