Certificació ICT

Certificació ICT

Els serveis de certificació ICT exigits per la normativa vigent proporcionats per Enginyeria PICT consisteix amb les següents activitats:

  • Comprovació de què l’instal·lació correspon al projecte tècnic inicial.
  • Avaluació de la qualitat de la instal·lació mitjançant inspecció detallada de la mateixa i realització de mesures tècniques.
  • Realització del protocol de proves segons normativa vigent per determinar l'adequació de la instal·lació a la normativa vigent.
  • Redacció de la certificació oficial de la instal·lació ICT.
  • Obtenció del certificat final d’obra ICT visat pel corresponent col·legi oficial d’enginyers tècnics de telecomunicacions.


Què suposa la certificació de final d’obra de ICT?

  • És la garantia de qualitat de la instal·lació, d’acord amb el projecte tècnic i segons un protocol de certificació establert a la normativa vigent.
  • La responsabilitat civil de la ICT és assumida per l’enginyer o enginyer tècnic de telecomunicació que signa la certificació.
  • És la salvaguarda de l’administració i els promotors davant possibles reclamacions o demandes judicials.